Styrelse

Linköpings balettförenings styrelse har ansvar för det löpande arbetet i föreningen.

Styrelse 2017
Ordförande: Mathias Kula
Vice ordförande: Bo Jacobsson
Kassör: Anneli Karlsson
Sekreterare: Baiba Pumpure
Lärarrepresentant: Marlene Jacobsson
Övriga ledamöter: Ove Sundström, Danijela Leski, Susanne Ganstrand

Hela styrelsen nås på adressen styrelsen@linkopingsbalettforening.se

Kallelse till årsmöte för Linköpings Balettförening

Tid: 25:e mars, kl.15:30
Plats: Filmsalen, Vasahallen

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justerare tillika rösträknare
 • Fastställande av dagordning
 • Mötets behöriga utlysande
 • Styrelsens årsberättelse
 • Revisorernas årsberättelse
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Styrelsen presenterar förslag på budget för kommande år
 • Fastställande av medlemsavgifter för det kommande läsåret
 • Val av valberedning
 • Val av styrelse
 • Val av revisorer
 • Motioner
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

Handlingar

LBF Verksamhetsberättelse 2017

motion_2018

Stadgar för Linköpings balettförening1.6